Договір оферта - Школа Англійської

Договір оферта

ДОГОВІР ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
ОЧНО ТА ОНЛАЙН В ГРУПАХ

ФОП Іванько Марія Юріївна, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію
підприємця, що іменується надалі «ВИКОНАВЕЦЬ» пропонує будь-якій юридичній особі або
фізичній особі, яка досягла достатнього для акцептування обсягу прав та/або 18 років, надалі
іменується «ЗАМОВНИК», укласти договір про надання послуг з навчання комп’ютерному
програмуванню та/або тестуванню програмного забезпечення та/або веб дизайну (надалі – послуги) на умовах, наведених нижче.
Договір є договором приєднання та, згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови
встановлюються ВИКОНАВЦЕМ.
Беззастережне прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642
Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між ЗАМОВНИКОМ і
ВИКОНАВЦЕМ та засвідчує факт його укладання.
Для ЗАМОВНИКІВ, що з яких-небудь причин не мають письмового договору з ВИКОНАВЦЕМ, ця
публічна оферта є підставою для надання послуг та їх оплати.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1.1 ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати ЗАМОВНИКУ послуги з навчання.
  1.2 ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти надані послуги та своєчасно оплатити їх вартість на умовах цього Договору.
 2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  2.1 Загальна вартість послуги та умови її надання по всім тарифним планам встановлюється
  ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку шляхом розміщення інформації про них на своєму
  інтернет-сайті https://letbyheart.com/. Встановлена вартість і умови надання послуг діють до
  наступної зміни, а також протягом всього періоду, що передплачений ЗАМОВНИКОМ.
  2.2 Платежі можуть здійснюватися в безготівковій формі.
  2.3 У разі використання безготівкового розрахунку, загальна вартість послуги повинна бути сплачена ЗАМОВНИКОМ шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ не пізніше, ніж за 3 (три) дні до дати початку надання послуг.
  2.4 Умови повернення платежів ЗАМОВНИКУ описані у розділі №3 даного договору.
  2.5 У випадках і при умовах, що не описані у розділі №3 даного договору платежі підлягають
  поверненню ЗАМОВНИКУ лише у разі невиконання або неналежного виконання цього договору ВИКОНАВЦЕМ.
 3. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
  3.1 Послуги надаються шляхом безпосереднього навчання ЗАМОВНИКА згідно встановленого
  ВИКОНАВЦЕМ розкладу онлайн.
  3.2 Кількість годин безпосереднього надання послуги по всім тарифним планам встановлюється ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку шляхом розміщення інформації про них на своєму інтернет-сайті https://letbyheart.com/.
  3.3 Дата початку надання послуг попередньо узгоджується Сторонами.
  3.4 ЗАМОВНИК має право одноразово призупинити процес надання послуг на термін, що не
  перевищує 30 (тридцяти) календарних днів. При цьому ЗАМОВНИК забов’язаний завчасно
  попередити про необхідність зупинки процесу надання послуг ВИКОНАВЦЯ в письмовій формі.
  3.5 У разі неможливості отримання послуг з дати початку надання послуг, що завчасно публікується на інтернет-сайті https://letbyheart.com/, ЗАМОВНИК забов’язаний попередити ВИКОНАВЦЯ в письмовій формі не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати початку надання послуг. В іншому разі платежі не підлягають поверненню ЗАМОВНИКУ.
  3.6 ЗАМОВНИК має право відмовитися від отримання послуг і повернути сплачені кошти якщо
  об’єм наданих ВИКОНАВЦЕМ послуг не перевищує 14 (чотирнадцять) днів при звичайному розкладі видачі уроків і 6 (шість) днів при прискоренному розкладі видачі уроків. При цьому ЗАМОВНИК забов’язаний попередити ВИКОНАВЦЯ про відмову від отримання послуг в письмовій формі не пізніше, ніж через 4 (чотири) дні після дати початку надання послуг.
  3.7 Якщо об’єм наданих послуг перевищує 6 (шість) днів та/або ЗАМОВНИК вчасно не попередив про рішення відмовитися від отримання послуг, то платежі не підлягають поверненню ЗАМОВНИКУ.
  3.8 Після отримання ЗАМОВНИКОМ від ВИКОНАВЦЯ методичних матеріалів, які становлять
  інтелектуальну власність ВИКОНАВЦЯ платежі не підлягають поверненню ЗАМОВНИКУ.
  3.9 Платежі не підлягають поверненню ЗАМОВНИКУ у разі отримання послуг онлайн у вигляді
  записаних відео матеріалів.
  3.10 У разі оплати курсів за допомогою сторонніх систем (LiqPay, Fondy, WayForPay) повернення
  коштів відбувається за правилами відповідної системи. При цьому кошти повертаються за
  вирахуванням 5% від сплаченої суми.
  3.11 У разі отримання послуг індивідуально онлайн ЗАМОВНИК отримує доступ до відео уроків,
  що розміщені на сервері https://cp.letbyheart.com/, а також онлайн підтримку від ВИКОНАВЦЯ, що включає консультування ЗАМОВНИКА з предмету навчання протягом фіксованого періоду з моменту отримання доступу до відео матеріалів, що зазначений на сторінці з описом обраного курсу на сайті замовника https://letbyheart.com/
  3.12 Повернення коштів виконується протягом 30 робочих днів з моменту отримання письмової заяви ВИКОНАВЦЕМ від ЗАМОВНИКА.
  3.13 При поверненні коштів ЗАМОВНИК забов’язаний надати в письмовій формі заяву
  встановленого ВИКОНАВЦЕМ зразка, копію паспорта та ідентифікаційного коду та банківські
  реквізити для отримання коштів.
 4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  4.1 Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:
  4.1.1 Надати послуги якісно та в повному обсязі.
  4.1.2 Забезпечити ЗАМОВНИКА доступом до програм та електронних ресурсів, необхідних для
  продуктивного отримання послуг.
  4.2 ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити
  надання послуг у випадку невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх обов’язків за цим Договором, в
  тому числі у випадку порушення строків оплати, а також у випадку порушення ЗАМОВНИКОМ
  правил внутрішнього розпорядку ВИКОНАВЦЯ, неявки для отримання послуг, розповсюдження
  методичних матеріалів, наданих ВИКОНАВЦЕМ, без його письмового дозволу, порушення
  морально-етичних норм на території ВИКОНАВЦЯ, відмови ЗАМОВНИКА отримувати
  послуги.
  4.3 Обов’язки ЗАМОВНИКА:
  4.3.1 Забезпечити явку для отримання послуг.
  4.3.2 Своєчасно оплатити послуги.
  4.4 ЗАМОВНИК гарантує, що не має протипоказань за станом здоров’я для отримання послуг в групі слухачів.
  4.5 ЗАМОВНИК гарантує, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які становлять
  інтелектуальну власність ВИКОНАВЦЯ, не будуть надаватися третім особам, копіюватися або
  іншим чином відтворюватися.
  4.6 Кожна зі Сторін зобов’язується дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам
  інформацію щодо цього Договору, технічну та іншу інформацію, отриману від іншої сторони в
  процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди іншої сторони, за
  виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
  4.7 У випадку пошкодження ЗАМОВНИКОМ комп’ютерного обладнання чи іншого майна
  ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК відшкодовує повну вартість ремонту (відновлення, заміни,
  придбання нового) відповідного комп’ютерного обладнання чи іншого майна на підставі
  виставленого рахунку ВИКОНАВЦЕМ.
 5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  5.1 В разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони приймуть усіх
  заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів заінтересована Сторона звертається до Господарського Суду згідно з чинним законодавством України.
 6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
  6.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежі, повені, страйки, воєнні дії, карантини, обмеження пересування населення інші
  обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами
  непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.
  6.2 Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десять) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.
  6.3 Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової
  Палати України.
  6.4 Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови ЗАМОВНИКА від плати за послуги, надані до їх виникнення та відмови ВИКОНАВЦЯ від надання послуг відповідно до проведеної ЗАМОВНИКОМ оплати.
 7. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ
  7.1 Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою
  https://letbyheart.com/dogovir-oferta/ і діє до моменту відзиву або зміни оферти ВИКОНАВЦЕМ.
 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  8.1 Сторони негайно повідомляють один одному про зміну своїх юридичних адрес, контактних
  даних, місце розташування та інших реквізитів.
 9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
  Одержувач: ФОП Іванько Марія Юріївна
  Поточний рахунок IBAN: UA873808050000000026001701403
  Код одержувача/ЄДРПОУ: 3337908342
  Банк одержувача: ХОД АТ”РАЙФФАЙЗЕН БАНК”,М.ХАРКІВ
  МФО банку: 350589
  Призначення платежу: оплата курсів англійскої мови
  Тел.: +38(093) 453-25-44